Bikki, gsc

Explain the iron part.

Duh, GSC, covid iron iron. Doncha know?